اسکن ترانزیت مری

اختلالات حرکتی مری علاوه بر ایجاد درد قفسه سینه، ممکن است منجر به بازگشت محتویات معده به مری شده و حتی باعث ورود آن به مجاری تنفسی گردد. اسکن ترانزیت مری در نشان دادن اختلالات حرکتی مری نقش بسیار مهمی دارد. از محاسن این اسکن در مقایسه با سایر روش ها، سهولت انجام و تشعشع بسیار اندک به بیمار می باشد. جهت انجام این اسکن نیاز به ناشتایی از شب قبل و عدم مصرف داروهای تأثیر گذار بر حرکت مری می باشد. انجام اسکن ساده بوده و تصویربرداری معمولاً بعد از مصرف ۱۰ سی سی آب حاوی ماده رادیو اکتیو، آغاز می شود.