اسکن MIBG

این اسکن برای تومورهای با منشأ نوروآندوکرین کاربرد دارد که به طور عمده خاستگاه این تومورها زنجیره های عصبی و قسمت مرکزی غده فوق کلیه می باشند. قبل از انجام اسکن بیمار نیاز به آمادگی خاص دارد از جمله قطع برخی داروها از چند روز قبل از اسکن و مصرف داروی لوگل جهت حفاظت تیروئید از ید رادیو اکتیو. تصویربرداری معمولاً از ۳-۵ روز بعد از تزریق شروع شده و گاهی نیاز به تصاویر تأخیری در روزهای بعدی می باشد. از این رادیو دارو با مقادیر زیاد جهت درمان تومورهای نوروآندوکرین نیز استفاده می شود.

کاربرد این اسکن

این اسکن برای تشخیص تومورهای با منشأ نوروآندوکرین کاربرد دارد که به طور عمده خاستگاه این تومورها زنجیره-های عصبی و قسمت مرکزی غده فوق کلیه می باشند.

فرآیند معمول انجام اسکن

برای انجام این اسکن ابتدا رادیو دارو به صورت وریدی تزریق می شود که حدود ۱۵ دقیقه زمان می برد. سپس بر اساس شرایط بیمار، از او خواسته می شود تا در مدت ۱-۴ روز برای انجام تصویربرداری مراجعه نماید.

آمادگی بیمار

بیمار باید چند روز قبل از اسکن، مصرف برخی داروها را متوقف نماید و جهت حفاظت تیروئید از ید رادیو اکتیو، از داروی لوگل استفاده کند.