اسکن مجاری صفراوی

التهاب حاد کیسه صفرا (کوله سیستیت حاد) در اغلب موارد نیاز به جراحی فوری دارد که تشخیص آن با معاینه و سونوگرافی همواره مقدور نمی باشد. اسکن مجاری صفراوی، انسداد مجرای خروجی کیسه صفرا در اثر التهاب، عفونت و یا سنگ را نشان می دهد. همچنین این اسکن برای تشخیص عوارض پس از جراحی های مجاری صفراوی، افتراق انواع زردی نوزادان و تشخیص برخی ضایعات فضاگیر کبد بکار می رود. در صورت نمایان شدن کیسه صفرا می توان با گرفتن تصاویر پس از مصرف غذای چرب، شدت انقباض کیسه صفرا را نیز مشخص نموده و از این طریق به اختلال عملکرد کیسه صفرا پی برد. انجام این اسکن معمولاً نیاز به آمادگی دارد. به عنوان مثال ۴ ساعت ناشتا بودن برای بررسی التهاب کیسه صفرا و یا مصرف فنوباربیتال قبل از بررسی زردی نوزادان لازم است.

کاربرد این اسکن

اسکن مجاری صفراوی جهت بررسی کیسه صفرا و مجاری آن کاربرد دارد که تشخیص انسدادهای ایجاد شده مانند وجود سنگ صفرا را آسان می کند.

فرآیند معمول انجام اسکن

مقدار کمی رادیو دارو به صورت وریدی تزریق می شود که از طریق کبد و مجاری صفراوی دفع شده و به داخل روده ها می ریزد. در حالی که بیمار بر روی تخت دراز کشیده است دوربین گاما در قسمت جلوی شکم در ناحیه کبد قرار گرفته و از حرکت رادیو داروی تزریق شده در کبد، مجاری صفراوی و کیسه صفرا تا تخلیه آن به داخل روده باریک تصویربرداری می کند.
زمان انجام اسکن حدود ۵/۱-۴ ساعت است.

آمادگی بیمار

بیمار باید ۴ ساعت قبل از شروع اسکن ناشتا باشد و مصرف برخی داروها نظیر مورفین ممنوع می باشد. در صورتی که فرد باردار است باید کارشناس را مطلع نماید.