مرکز پزشکی هسته‌ای اندیشه زرین فعالیت خود را از سال ۱۳۸۱ آغاز نموده است. متخصصین این مرکز از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور می‌باشند که با همکاری تکنولوژیست‌های کارآزموده، در دو شیفت صبح و عصر به ارائه خدمات پزشکی هسته‌ای اشتغال دارند.