اسکن مجاری اشکی

بیمارانی که به دلیل انسداد مجاری اشکی، دچار اشک ریزش دائم از چشم ها هستند نیاز به بررسی و انجام اقدامات درمانی خاص دارند. انسداد می تواند در قسمت های مختلف مجرای اشکی باشد که تشخیص آن توسط روش های پزشکی هسته ای، به سادگی قابل انجام است. با چکاندن یک قطره ۹۹mTc در هر چشم و انجام تصویربرداری می توان در کمتر از ۳۰ دقیقه، وجود یا عدم وجود انسداد و همچنین محل آن را مشخص نمود.

کاربرد این اسکن

این اسکن برای تشخیص انسداد مجاری اشکی کاربرد دارد.

فرآیند معمول انجام اسکن

ابتدا مقدار بسیار اندکی رادیو دارو که با آب ترکیب شده (۱ تا ۲ قطره)، در هر یک از چشم ها چکانده می شود. سپس بیمار بر روی صندلی در جلوی دروبین گاما می نشیند. از بیمار خواسته می شود تا در فاصله های زمانی ۵ دقیقه، حدود ۱ دقیقه سر خود را ثابت نگه دارد تا تصویربرداری انجام شود. اسکن مجاری اشکی حدود ۳۰-۴۵ دقیقه طول می کشد.

آمادگی بیمار

برای انجام این اسکن نیاز به آمادگی خاصی نمی باشد.