بر خلاف دستگاه های اشعه X یا سی تی اسکن، دستگاه مورد استفاده در اسکن های هسته ای فاقد هر گونه اشعه ای بوده و این بدن بیمار است که محتوی مقادیر اندکی از اشعه می باشد. توصیه برای رعایت فاصله با اطرافیان برای مدتی کوتاه یا تخلیه مکرر مثانه جهت کاهش پرتودهی به سایر نزدیکان و یا خود بیمار به همین دلیل می باشد.