پزشکی هسته ای یکی از تخصص های پزشکی می باشد که در آن از مقادیر بسیار اندک مواد رادیو اکتیو، جهت امور تشخیصی و یا درمانی مورد استفاده قرار می گیرند. بطور کلی در اسکن های هسته ای، عملکرد اعضاء بدن مورد مطالعه قرار می گیرند.