مگر در مواردیکه پزشک معالج توصیه به انجام اسکن داشته باشد، بهتر است انجام اسکن تا پایان دوره بارداری به تعویق افتد. همچنین جهت ماداران شیرده، بسته به نوع اسکن ممکن است نیاز به قطع شیردهی بمدت کوتاهی وجود داشته باشد.