میزان اشعه داده شده در این دسته از اسکن ها بسیار ناچیز و در حد استاندارد تعیین شده توسط سازمانهای بین المللی می باشد. از طرفی داروهای مورد استفاده هیچ گونه اثر حساسیتی خطرناک و یا آسیب به کلیه ندارند. لذا در بیماران (حتی در مبتلایان به بیماری های کلیوی) می توان این دسته از اسکن ها را به راحتی انجام داد.