اسکن پستان

اسکن پستان امروزه ماموگرافی به عنوان روش غربال گری، جهت تشخیص زود رس سرطان پستان نقش عمده ای دارد اما در شرایط خاص ضایعات دیده شده در ماموگرافی، قابل تشخیص نبوده و شک بالینی پزشک را برطرف نمی نماید. لذا استفاده از روشی که بتواند این خلأ را جبران کند، ضروری می باشد. انجام اسکن…

ادامه مطلب