اسکن برای عفونت ها (UBI)

ماده UBI رادیو داروی جدیدی است که برای بررسی عفونت ها کاربرد دارد. گاهی در استخوان های دارای پروتز تشخیص عفونت توسط اسکن استخوان مشکل یا غیر ممکن می باشد و یا در برخی بیماران با تب های طولانی که منشأ آن مشخص نمی باشد می توان از این اسکن کمک گرفت. اسکن در دو مرحله، ۳۰ دقیقه و ۲ ساعت بعد از تزریق رادیو دارو انجام می شود.