درمان دردهای استخوانی با استرانسیوم ۸۹ (متاسترون)

یکی از عوارض ناتوان کننده بدخیمی ها، متاستازهای استخوانی و درد ناشی از آن است که بیشتر در سرطان پروستات و پستان دیده می شود. در کشورهای پیشرفته، یکی از درمان های رایج برای کاهش درد در متاستازهای گسترده استخوانی، استفاده از رادیو داروها نظیر استرانسیوم ۸۹ می باشد. این درمان نیاز به بستری نداشته و به صورت سرپایی قابل انجام است. قبل از درمان، انجام اسکن استخوان جهت بررسی شدت و وسعت درگیری استخوانی لازم است.