اسکن MIBG

اسکن MIBG این اسکن برای تومورهای با منشأ نوروآندوکرین کاربرد دارد که به طور عمده خاستگاه این تومورها زنجیره های عصبی و قسمت مرکزی غده فوق کلیه می باشند. قبل از انجام اسکن بیمار نیاز به آمادگی خاص دارد از جمله قطع برخی داروها از چند روز قبل از اسکن و مصرف داروی لوگل جهت…

ادامه مطلب