حریم شخصی مراجعین

حریم شخصی مراجعین حفظ حریم افراد مفهومی مهم و نیازی اساسی در انسان شناخته شده است. مفهوم حریم بیمار دارای ابعاد فیزیکی، روحی روانی، اجتماعی و اطلاعاتی است. حفظ حریم اطلاعاتی بیمار که یکی از جنبه های اساسی و مهم مراقبت در مراکز بهداشتی درمانی می باشد، همان حفاظت اطلاعات و پیشگیری از ارائه اطلاعات…

ادامه مطلب

راهنمای مراجعین

راهنمای مراجعین پذيرش، اولين گام جهت ورود مراجعین به مراكز تشخیصی و درماني است. عملکرد واحد پذيرش در مرکز پزشکی هسته ای زرین، توأم با رعايت حقوق بيماران و ايجاد ارتباطي مناسب بين مرکز و مراجعه كنندگان می باشد. همچنين در واحد پذيرش، حق محرمانه بودن مشخصات بيمار در هنگام اخذ اطلاعات رعايت می گردد.…

ادامه مطلب

حقوق مراجعین

حقوق مراجعین حق برخورداری از مراقبت و درمان مناسب و با کیفیت بالا عموم مردم صرف نظر از موقعیت اجتماعی، حق دارند تحت مراقبت های بهداشتی و درمانی قرار گیرند. مراقبت هایی که برای عموم قابل دسترسی بوده و مطابق با استانداردهای حرفه ای باشند.  بیمار حق دارد از مراقبت دقیق توأم با احترام برخوردار…

ادامه مطلب