حقوق مراجعین

حق برخورداری از مراقبت و درمان مناسب و با کیفیت بالا

عموم مردم صرف نظر از موقعیت اجتماعی، حق دارند تحت مراقبت های بهداشتی و درمانی قرار گیرند. مراقبت هایی که برای عموم قابل دسترسی بوده و مطابق با استانداردهای حرفه ای باشند.

 بیمار حق دارد از مراقبت دقیق توأم با احترام برخوردار شود. این خدمات باید عادلانه، بشر دوستانه، بدون تبعیض نژادی و بدون در نظر گرفتن رنگ پوست، جنسیت، ملیت، شغل، مذهب و منبع پرداخت هزینه باشد.

بیمار حق دارد تا آنجا که قانون اجازه می دهد، درمان را رد کند و حق دارد از عواقب تصمیم خود آگاه شود.

بیمار به طور قانونی حق دارد انجام هر گونه آزمایش یا روش های تشخیصی و درمانی که به صرف آموزش می باشد و منفعت مستقیمی برای او ندارد را رد کند.

بیمار حق دارد معاینه و نظارت توسط افرادی که به طور مستقیم در امر مراقبت شرکت ندارند را نپذیرد.

بیمار حق دارد از مراقبت بهداشتی و درمانی هماهنگ و پیوسته برخوردار شود.

بیمار حق دارد انتظار داشته باشد که مراقبت در حد مقبولی ادامه پیدا کند. علاوه بر این از قبل بداند که به کدامیک از پزشکان، در کجا، چگونه و در چه زمانی می تواند دسترسی داشته باشد.

 بیمار حق دارد به منظور تداوم مراقبت های بهداشتی و درمانی از همکاری کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی و مؤسساتی که در این زمینه فعالیت دارند، برخوردار باشد.

حق محرمانه بودن اطلاعات و رازداری

بیمار حق دارد حریم شخصی وی، از نظر شخصی و اطلاعاتی، رعایت شود.

کلیه اطلاعات موجود در پرونده پزشکی بیمار به جز در موارد قانونی یا درخواست شرکت های بیمه باید محرمانه بماند.

همچنین کلیه اطلاعات مربوط به ارتباط بیمار و ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و درمانی، به صورت کتبی یا شفاهی، باید محرمانه بماند.

بیمار حق دارد منبع پرداخت هزینه مراقبت و درمان وی محرمانه بماند.

حق محرمانه بودن و محافظت از اطلاعات مدارک پزشکی بیمار باید به هنگام پردازش اطلاعات و تبدیل آن ها به اشکال الکترونیکی رعایت گردد.

حق استقلال رأی

هر بیمار حق دارد درباره مسائل مربوط به خود آزادانه تصمیم بگیرد، پزشک موظف است بیمار را از عواقب تصمیمش مطلع سازد.

هر بیمار عاقل، بالغ و آگاه حق دارد هر گونه درمان یا فرآیند تشخیصی و درمانی را در مورد خود بپذیرد یا نپذیرد. هر بیمار حق دارد از اطلاعات لازم، به منظور اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه درمان خود برخوردار باشد.

بیمار حق دارد در پروژه تحقیقاتی یا آموزش پزشکی شرکت کند و یا از انجام آن امتناع ورزد.

حق داشتن آرامش

بیمار در حد دانش جاری پزشکی باید مشمول اقدامات رفع کننده دردها و آلام خود باشد.

هر بیمار مشمول مراقبت نهایی انسانی می باشد.

بیمار حق خودداری از انجام آزمایشات دردناک طولانی را دارد.

حق ابراز اعتراض و شکایت

هر بیماری حق دارد در صورتی که حقوق قانونی وی زیر پا گذاشته می شود، اعتراض و شکایت نماید.

بیمار حق اعتراض در مورد خدمات بهداشتی و درمانی را دارد. این شکایات بیمار باید مورد رسیدگی قرار گیرد و پاسخ منطقی به بیمار داده شود.

حق جبران خسارت

هر بیماری حق دارد نسبت به جبران خسارت ناشی از اشتباه، اطلاعات ناقص و به تأخیر افتاده آگاهی کسب نماید.

کلیه بیماران حق دارند در تمام ساعات شبانه روز به وکیل خود که می تواند از جانب آن ها اظهار نظر کرده و از حقوقشان دفاع کند، دسترسی داشته باشند.