درمان

  • درمان با زوالین
  • درمان با ید 131
  • درمان دردهای استخوانی با استرانسیوم 89 (متاسترون)