تمام بدن

  • اسکن استخوان
  • اسکن گالیوم (Ga67)
  • اسکن گیرنده های سوماتواستاتین (اوکتروتاید)
  • اسکن مغز استخوان
  • اسکن برای عفونت ها (UBI)
  • اسکن تمام بدن با یُد