اسکن استخوان

 

دو ساعت پس از تزریق ماده رادیو دارو مناسب که در استخوان های سراسر بدن جذب می شود، تصویربرداری از استخوان ها انجام می گیرد. کمترین تغییر در میزان استخوان سازی که در اثر بیماری ها و ضایعات مختلف ایجاد می-شود مانند شکستگی های مخفی، تومورها و عفونت ها، پیش از آنکه در رادیوگرافی نمایان شود توسط اسکن استخوان قابل تشخیص می باشد. معمولاً تصویربرداری در نماهای قدامی و خلفی انجام می شود ولی گاهی ضرورت دارد که از ضایعات مشهود در نواحی خاص، اسکن از زوایای دیگری هم انجام شود و یا از آن ناحیه به روش توموگرافیک (SPECT) تصویربرداری گردد. برای انجام این اسکن آمادگی خاصی لازم نیست اما بهتر است در فاصله حدود ۲ ساعت بین تزریق و انجام تصویربرداری، شخص مایعات زیاد بنوشد تا رادیو دارویی که جذب استخوان نشده، سریع تر از بدن دفع گردد.

کاربرد این اسکن

با تزریق وریدی مقدار اندکی رادیو دارو که در تمام استخوان های بدن جذب می شود، می توان از سرتاسر اسکلت بدن تصویر گرفت و کلیه اختلالاتی که ممکن است هنوز در رادیوگرافی ساده دیده نشود، مشخص نمود. کاربرد معمول این اسکن بررسی متاستازهای استخوانی، استئومیلیت (عفونت استخوان)، بیماری های التهابی مفاصل، شکستگی های پنهان استخوان، و میزان تأثیر درمان (مانند پرتو درمانی و شیمی درمانی) می باشد.

فرآیند معمول انجام اسکن

پس از تزریق وریدی رادیو دارو از بیمار خواسته می شود ۲-۳ ساعت بعد، برای انجام اسکن مراجعه نماید. همچنین از او خواسته می شود تا مقدار زیادی مایعات مصرف کند که این امر در دفع رادیو داروی اضافی که بر روی استخوان ها جذب نشده، اهمیت زیادی دارد. قبل از تصویربرداری از بیمار خواسته می شود که مثانه خود را خالی کرده و همچنین اشیای فلزی مانند سکه، کلید و سگک کمربند را از خود جدا کند. سپس بر روی تخت دراز کشیده، تصویربرداری از سر تا پا هم در نمای قدامی و هم در نمای خلفی انجام می شود. ممکن است کارشناس بخواهد از نماهای دیگری نیز تصویربرداری کند که جهت تهیه گزارش کامل برای پزشک ضرورت دارد. فرآیند تصویربرداری حدود ۲۰-۴۰ دقیقه زمان می برد.

آمادگی بیمار

بیمار باید مایعات بنوشد و از پوشیدن لباس هایی که قطعات فلزی دارد، اجتناب کند. در صورتی که فرد باردار است و یا تحت درمان قرار دارد باید کارشناس را مطلع نماید.