اسکن گالیوم (Ga67)

 

اسکن گالیوم به طور عمده در بررسی برخی بیماری های عفونی خاص و تومورها کاربرد دارد. برخی از عفونت ها ممکن است بعد از درمان، همچنان در مرحله نهفته باقی بمانند که متأسفانه علائم آزمایشگاهی و رادیولوژیک ظاهراً بهبودی را نشان می دهند در حالی که بیماری ادامه دارد و منجر به از دست رفتن عملکرد عضو درگیر می شود. اسکن گالیوم در این موارد کمک کننده است و با یافتن کانون های مخفی در بدن، نقش بسزایی در بهبودی بیماران دارد. در شرایطی خاص برخی تومورها، بعد از شیمی درمانی یا رادیوتراپی همچنان در تصاویر رادیولوژیک پابرجا هستند در حالی که دارای سلول های زنده نمی باشد. افتراق این تومورها از تومور حاوی سلول های زنده با انجام اسکن گالیوم امکان پذیر می باشد که موجب می شود از انجام اقدامات درمانی اضافی و بیهوده، پیشگیری گردد. تصویربرداری ۲-۳ روز بعد از تجویز داخل وریدی Ga67 انجام می شود و چون دفع این ماده از طریق روده ها می-باشد، بهتر است در این روزها بیمار از داروهای ملین استفاده نماید.

کاربرد این اسکن

اسکن گالیوم برای تشخیص وجود عفونت و تومورها مورد استفاده قرار می گیرد.

فرآیند معمول انجام اسکن

برای انجام این اسکن ابتدا تزریق رادیو دارو به صورت وریدی انجام می شود. تصویربرداری برای تشخیص وجود عفونت، ۲۴ ساعت بعد و برای تشخیص تومور، ۴۸ ساعت بعد انجام می شود که حدوداً ۳۰-۹۰ دقیقه به طول می-انجامد. ممکن است از بیمار خواسته شود تا ۲۴ ساعت بعد از انجام اولین اسکن، جهت گرفتن تصاویر تکمیلی مجدداً مراجعه کند.

آمادگی بیمار

دفع گالیوم از بدن عمدتاً از طریق روده ها صورت می گیرد بنابراین بهتر است قبل از انجام اسکن از داروهای ملین برای تخلیه روده ها استفاده شود تا اختلالی در تشخیص ضایعات درون شکم ایجاد نشود.