حقوق مراجعین

حقوق مراجعین حق برخورداری از مراقبت و درمان مناسب و با کیفیت بالا عموم مردم صرف نظر از موقعیت اجتماعی، حق دارند تحت مراقبت های بهداشتی و درمانی قرار گیرند. مراقبت هایی که برای عموم قابل دسترسی بوده و مطابق با استانداردهای حرفه ای باشند.  بیمار حق دارد از مراقبت دقیق توأم با احترام برخوردار…

ادامه مطلب